وضع امروز هوای ارومیه و پیش بینی دو روز آینده

شنبه ٩ فروردین

نيمه ابري و بارش پراکنده بتدریج ابري و بارش باران و برف و وزش


بیشینه دما: 19 درجه سانتی گراد کمینه دما: 6 درجه سانتی گراد

یکشنبه ١٠ فروردین

ابري همراه با بارش باران و برف و وزش باد


بیشینه دما: 13 درجه سانتی گراد کمینه دما: 1 درجه سانتی گراد

دوشنبه ١١ فروردین

نيمه ابري همراه با بارش پراکنده و وزش باد بتدریج کاهش ابر


بیشینه دما: 9 درجه سانتی گراد کمینه دما: 2- درجه سانتی گراد