شماره های ضروری ارومیه

آتش نشانی
اورژانس
اطلاعات پرواز
پلیس نیروی انتظامی
حوادث برق
خرابی گاز
استانداری
مرکز پیام شهرداری
نظارت بر توزیع کالا
پیش بینی وضع هوا
ساعات شرعی
شهرداری
وزارت اطلاعات
ترمینال
تاکسیرانی
اطلاعات فوریتهای پزشکی

125
115
199
110
121
194
39722000/3973000
137
124
134
192
3446303/3449526
113
2331313
129
149

مخابرات
اطلاعات ناجا
خرابی تلفن
اداره آگاهی
صدا وسیما
صدای مشاور
مبارزه با مواد مخدر
خرابی آب
تاکسی تلفنی
اطلاعات تلفنی راه دور ارومیه
فرمانداری
کریر
نظارت همگانی ناجا
خبرگیری سپاه
تصادفات آب
کارت اعتباری

118
116
117
130
3450911/3483990
148
128
122
133
0441-3333333
3445029/3448888
126
197
114
122
132