لیست آجیل فروشی های ارومیه:

  • آجیل فروشی نوبخت

    آدرس: شعبه 1: ارومیه، خیابان امام، نرسیده به مرکز

    شعبه 2: ارومیه، خیابان استادان
    شعبه 3: ارومیه، فلکه بهداری
    شعبه 4: ارومیه، خیابان امین