لیست مساجد ارومیه:

  • مسجد سردار

    شماره تماس: 2239474
    آدرس: ارومیه، خیابان امام، نبش کوچه شهید مجید جعفری

  • مسجد المهدی

    شماره تماس: 3374249
    آدرس: ارومیه، بلوار امامت، انتهای بهنق 1