مراکز نگهداری سالمندان ارومیه:

  • سالمندان فردوس

    شماره تماس: 3372424
    آدرس: ارومیه، خیابان مولوی، بلوار امین، خیابان ارمغان، کاشی 20
    وب سایت:
    ایمیل: