لیست دبستانهای غیرانتفاعی دخترانه ارومیه:

 • دبستان دخترانه ارمغان

  شماره تماس: 3365448
  آدرس: ارومیه، خیابان والفجرخ فرهنگ روبروى دبیرستان شرف

 • دبستان دخترانه پویش

  شماره تماس: 3447752
  آدرس: ارومیه، خیابان شهید بهشتی ، کوى 42، پلاک 10

 • دبستان دخترانه فرشته

  شماره تماس: 2239254
  آدرس: ارومیه، خیابان جهاد، کوى اول هجرت، پلاک 3

 • دبستان دخترانه گلهاى اندیشه

  شماره تماس: 3469530
  آدرس: ارومیه، خیابان دانشکده، کوچه منصورافشار

 • دبستان دخترانه متین 1

  شماره تماس: 3446084
  آدرس: ارومیه، خیابان شهیدبهشتی، کوچه هفتم

 • دبستان دخترانه بهاردانش

  شماره تماس: 3364403
  آدرس: ارومیه، شیخ تپه، باندپایین ، کوچه 27، پلاک 11

 • دبستان دخترانه تربیت

  شماره تماس: 3443505
  آدرس: ارومیه، خیابان کاشانی، کوچه 17شهیدگمنام پلاک 25

 • شماره تماس:
  آدرس:

 • دبستان دخترانه گلچین

  شماره تماس: 3449423
  آدرس: ارومیه، خیابان برق کوى استادان 14مترى اول کوچه 6پلاک 9

 • دبستان دخترانه هوشمند

  شماره تماس: 3447904
  آدرس: ارومیه، چهارراه همافرجنب مبل فراز

 • دبستان دخترانه سنا

  شماره تماس: 3372655
  آدرس: ارومیه، خیابان بلوارامامت ، بهنق 2