لیست دبیرستان های غیرانتفاعی دخترانه ارومیه:

 • شماره تماس:
  آدرس:

 • شماره تماس:
  آدرس:

 • شماره تماس:
  آدرس:

 • شماره تماس:
  آدرس:

 • شماره تماس:
  آدرس:

 • شماره تماس:
  آدرس:

 • شماره تماس:
  آدرس:

 • شماره تماس:
  آدرس: