لیست دبستانهای غیرانتفاعی پسرانه ارومیه:

 • دبستان غیرانتفاعی پسرانه آذربایجان

  شماره تماس: 2353458
  آدرس: ارومیه خیابان مافی -24مترى پیروزى

 • دبستان پسرانه غیرانتفاعی جامی

  شماره تماس: 3361092
  آدرس: ارومیه ، خیابان فرهنگ خیابان دهخدا

 • دبستان پسرانه غیرانتفاعی فردوسی

  شماره تماس: 3369417
  آدرس: ارومیه -بلوارنبوت نبش کوى 27

 • دبستان پسرانه میلاد

  شماره تماس: 2231204
  آدرس: ارومیه، خیابان جهاد، میدان رسالت، جنب معاونت درمان کوچه 157

 • دبستان پسرانه نوآوران

  شماره تماس: 3364283
  آدرس: ارومیه، فلکه میثم بطرف والفجر 1ساختمان سوم

 • دبستان پسرانه عرفان

  شماره تماس: 3451445
  آدرس: ارومیه خیابان برق خیابان یاسر12مترى دوم پ 37

 • دبستان پسرانه امام رضا(ع )

  شماره تماس: 3463321
  آدرس: ارومیه خیابان آزادگان

 • دبستان پسرانه الغدیر

  شماره تماس: 3666291
  آدرس: ارومیه، بهدارى خیابان فارابی خ مولانامحتشم

 • دبستان پسرانه استادشهریار

  شماره تماس: 3372435 - 3372427
  آدرس: ارومیه، خیابان مولوی، بلوار امین، خیابان ارمغان، خیابان اباصلت

 • دبستان پسرانه کاوش

  شماره تماس: 2233797
  آدرس: ارومیه، بلواررسالت ک 28نبش کوچه 2

 • دبستان پسرانه فارابی 1

  شماره تماس: 3469292
  آدرس: ارومیه، عمارروبروى پزشکی قانونی ج شهردارى منطقه 4

 • دبستان پسرانه مبتکران

  شماره تماس: 3469092
  آدرس: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به پل قویون پشت آپارتمانهاى الهیه

 • دبستان پسرانه امام حسین (ع )

  شماره تماس: 3460812
  آدرس: ارومیه، مدرس عمارکوى نهم ک 40